Fundusze Europejskie
X Fundusze Europejskie

Ekspertyza i sprawozdanie

 

Celem ekspertyzy jest realizacja wymogów prawnych, poprzez profesjonalne zbadanie budynku pod kątem obecności materiałów zawierających azbest:
 

  • określenia miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest
  • określenie rodzaju azbestu
  • oszacowanie wielkości ryzyka związanego z użytkowaniem wyrobów azbestowych, opracowanie ewentualnego planu  kontroli  kondycji wyrobów  zawierających  azbest,  w  tym określenia ich wpływu na zdrowie użytkowników
    i środowisko, opracowanie planu działania, w celu zminimalizowania ewentualnego zagrożenia
  • opracowanie założeń do monitoringu powietrza
  • sporządzenie dokumentów inwentaryzacyjnych zgodnie z wymogami rozporządzeń,
  • opracowanie wytycznych do technologii demontażu i dalszego postępowania z azbestem


 
Wyniki ekspertyzy opracowujemy w sprawozdaniu.
Materiał taki zawiera w załączeniu zbiór wszelkich dokumentów inwentaryzacyjnych, które należy złożyć w odpowiednich urzędach.

 

Sprawozdanie takie stanowi również podstawę dla zarządcy do planowania inwestycji zmierzającej do likwidacji materiałów zawierających   azbest,  podstawę   do  opracowania    wytycznych  technologicznych,  projektów   budowlanych,  zgłoszeń

i uzyskania pozwolenia na przebudowę/rozbiórkę/remont.
 

Sprawozdanie z ekspertyzy stanowi również podstawę do wyceny kosztów przygotowania i realizacji prac oraz usprawnia nadzór inwestorski nad realizacją.